menu

Regulamin

TERMINOLOGIA

Apartament – mieszkanie 3 pokojowe w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 37, wynajmowane na doby.

Administrator – właściciel Apartamentu lub osoba działająca w jego imieniu.

Gość – osoba, która wynajmuje apartament.

Gość Reprezentant – osoba, która wynajmuje Apartament , zgłasza wszystkich Gości, jest ich reprezentantem. Osoba z którą Administrator posiada kontakt telefoniczny.

REZERWACJA APARTAMENTU

 1. Rezerwacja Apartamentu odbywa się dwuetapowo:
  I. Gość Reprezentant lub inna osoba działająca w jego imieniu przekazuje dane wymagane w formularzu rezerwacyjnym
 • przez stronę www.apartamanetywcentrumpoznania.pl – wypełniając i przesyłając formularz rezerwacji umieszczony w sekcji Rezerwacja
 • za pomocą listu e-mail – przesyłając na adres info@apartamanetywcentrumpoznania.pl wszystkie informacje  z formularza rejestracyjnego
 • telefonicznie – dzwoniąc pod nr +48 603645057 i podając informacje dotyczące rezerwacji

Administrator dokonując wstępnej rezerwacji wysyła WSTĘPNE POTWIERDZENIE REZERWACJI potwierdzające termin rezerwacji oraz wskazujące dane i numer konta bankowego, na które Gość jest zobowiązany w ciągu 3 dni dokonać wpłaty rezerwacyjnej, w wysokości 30% ceny najmu lub całości kwoty.

 1. II. Wpłata opłaty rezerwacyjnej przez Gościa lub innej osoba działającej w jego imieniu na konto Administratora jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji.

2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Gości Apartamentu postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku rezygnacji z pobytu, mniej niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia rezerwacji, Gość nie ma możliwości otrzymania zwrotu wpłaty rezerwacyjnej. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z pobytu w Apartamencie z wyprzedzeniem dłuższym niż 30 dni Administrator może oddać Gościowi 50% opłaty rezerwacyjnej.

4. W przypadku rezerwacji apartamentu dzień przed lub w dniu przyjazdu opłata rezerwacyjna nie jest pobierana – Gość Reprezentant jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty za pobyt w dniu przyjazdu.

5. Przed przekazaniem lokalu Administrator otrzymuje od Gościa Reprezentanta dane wszystkich Gości (imię, nazwisko, adres zameldowania), którzy będą korzystać z noclegu w Apartamencie. Gość Reprezentant podając swoje dane jest zobowiązany do okazania Administratorowi dokumentu tożsamości potwierdzającego przekazane dane. Administrator może zażądać wglądu do dokumentów tożsamości pozostałych gości.

6. Opłatę za pobyt (dopłatę do wpłaty rezerwacyjnej lub wpłatę całości kwoty) uiszcza się z góry, najpóźniej w momencie przekazania kluczy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Doba w Apartamencie trwa od 14:00 do 11:00 dnia następnego. Istnieje możliwość ustaleń indywidualnych.
 2. Przekazanie i zdanie kluczy do Apartamentu następuje w ustalonym przez Gościa Reprezentanta i Administratora miejscu o ustalonej godzinie. Jeżeli Gość nie może dotrzeć na ustaloną wcześniej godzinę, powinien niezwłocznie poinformować o tym Administratora, dzwoniąc pod nr tel.:  +48 603 645 057.
 3. Administrator zastrzega możliwość nie wydania kluczy Gościowi, który jest po spożyciu alkoholu, środków odurzających, lub zachowuje się agresywnie.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo pobrania kaucji w wysokości 3000 zł. Zwrot kaucji następuje w pełnej wysokości przy odbiorze Apartamentu, jeżeli Administrator nie stwierdzi żadnej szkody, najpóźniej 3 dni po opuszczeniu przez Gości Apartamentu. Jeżeli w Apartamencie zostaną stwierdzone szkody, zwracana kaucja będzie pomniejszona o rekompensatę powstałych szkód. Jeżeli szkody będą przewyższać kwotę kaucji Administrator nie zwróci kaucji i obciąży pozostałą wartością szkody Gościa Reprezentanta lub innego Gościa.
 5. Liczba osób przebywająca w apartamencie nie może być wyższa niż liczba podana w czasie rezerwacji. Jeżeli ilość osób będzie większa niż podana w rezerwacji, Administrator może żądać od Gości wpłaty rekompensaty równej różnicy wniesionej opłaty do jej właściwej wartości oraz dodatkowej kary w wysokości 200 pln za każdą zarezerwowaną przez Gości dobę lub ma prawo wypowiedzieć dalszy najem Apartamentu wszystkim Gościom, ze skutkiem natychmiastowym,  bez zwrotu żadnemu z Gości kosztów najmu za pozostały, opłacony już czas pobytu.
 6. W Apartamencie obowiązuje zakaz palenia. W przypadku złamania zakazu Administrator obciąży Gości karą w wysokości 1000 zł.
 7. W przypadku zgubienia kluczy od Apartamentu, Goście są zobowiązani do zapłaty kwoty 250 zł. za każdy zagubiony / niekompletny komplet kluczy.
 8. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt do Apartamentu.
 9. Zabronione jest organizowanie imprez w Apartamencie.
 10. Wszyscy Goście w Apartamencie są zobowiązani do przestrzegania ciszy nocnej od godz. 22 do 6 rano.
 11. W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności Administrator  zastrzega sobie prawo do zaproponowania Gościowi innego apartamentu, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji wraz ze zwrotem 100% wartości wpłaty rezerwacyjnej.
 12. Każdorazowo opuszczając Apartament Gość powinien sprawdzić wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych oraz zamknięcie drzwi i okien oraz załączenie alarmu.
 13. Po upływie terminu najmu Apartamentu Gość Reprezentant jest zobowiązany zwrócić klucz i pilota Administratorowi lub osobie działającej w jego imieniu.
 14. Goście nie zgłoszeni jako nocujący w Apartamencie, mogą przebywać w nim od godziny 7.00 do godziny 22.00.

CENY I OPŁATY

 1. Cena za wynajem Apartamentu jest ustalona i zależna od ilości Gości w Apartamencie oraz od sezonu. Aktualny cennik jest publikowany na stronie www.apartamentywcentrumpoznania.pl w zakładce Cennik.
 2. Cena za Apartament obejmuje opłaty eksploatacyjne.
 3. Ewentualne zmiany cen na wyższe nie dotyczą potwierdzonych rezerwacji.

DANE DO WPŁATY ZALICZKI / CAŁOŚCI KWOTY

 1. Zaliczkę / wpłatę całości opłaty za wynajem Apartamentu należy dokonać na konto:

Seweryn Kucharski
ul. Przemysłowa 37
61-541 Poznań
mBank: 81 1140 2004 0000 3402 3574 8382

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Gość  jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia Administratorowi wszystkich usterek i szkód powstałych w Apartamencie.
 2. Za szkody, usterki i braki mienia powstałe w Apartamencie w wyniku niewłaściwego użytkowania Apartamentu, odpowiedzialność zarówno finansową jak i cywilną ponosi Gość.
 3. Za usterki i uszkodzenia powstałe z winy Gości zostanie pobrana przez Administratora odpowiednia rekompensata pieniężna w wysokości  pokrywającej zakup wszelkich przedmiotów i usług mających na celu likwidację usterki. Administrator może dochodzić rekompensaty od Gościa Reprezentanta lub od innego z Gości.
 4. Za braki mienia w Apartamencie zostanie pobrana przez Administratora odpowiednia rekompensata pieniężna w wysokości  pokrywającej zakup brakujących przedmiotów oraz ich transport. Administrator może dochodzić rekompensaty od Gościa Reprezentanta lub od innego z Gości.
 5. W przypadku spostrzeżenia jakiegokolwiek naruszenia regulaminu Administrator ma prawo wypowiedzenia dalszego najmu Apartamentu wszystkim Gościom, ze skutkiem natychmiastowym,  bez zwrotu żadnemu z Gości kosztów najmu za pozostały, opłacony już czas pobytu.

Goście Apartamentu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie czynności osób wprowadzonych do Apartamentu oraz za opuszczenie przez te osoby Apartamentu do godziny 22.00. Administrator może obciążyć wartością likwidacji powstałych szkód  wyrządzonych przez te osoby od Gościa Reprezentanta lub od innego z Gości.

/